Regulamin szkoleń NGL Advisory

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji szkoleń (dalej każde zwane “Szkoleniem” a łącznie zwane “Szkoleniami”) organizowanych przez NGL Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743363, REGON: 380926088, NIP: 7010837186 (dalej “NGL Advisory” lub “Organizator”).
1.2. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) został zamieszczony na stronie internetowej www.ngladvisory.com/regulaminszkolen zwanej dalej „Stroną Internetową NGL Advisory” i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników i zgłaszających oraz prawa i obowiązki Organizatora.
1.3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ich na Stronie Internetowej NGL Advisory.
1.4. Programy poszczególnych Szkoleń organizowanych przez NGL Advisory wraz z informacją o miejscu i terminach ich przeprowadzenia i liczbie dostępnych miejsc, zostają zamieszczone na Stronie Internetowej NGL Advisory. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian do programu Szkoleń, ich terminu i czasu trwania, przy czym zmiany nie mogą prowadzić do zmiany tematyki Szkolenia.
1.5. Szkolenia prowadzone przez NGL Advisory mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2017.1160 tj. z późn.zm.).
1.6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników i Zgłaszających.
1.7. Dane kontaktowe do Organizatora to: e-mail: marketing@nglservices.pl , numer telefonu: +48 602712127.

§ 2. Uczestnictwo w Szkoleniu
2.1. Uczestnikiem Szkolenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej “Uczestnik”).
2.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu może dokonać Uczestnik samodzielnie lub też osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako zgłaszająca pokrywa koszty udziału Uczestnika w Szkoleniu (dalej “Zgłaszający”).
2.3. Jeden Zgłaszający może zgłosić kilku Uczestników i uregulować opłatę za całą grupę Uczestników jednym przelewem. W takich przypadkach wystawiana będzie jedna faktura na dane podane w formularzu zgłoszeniowym.
2.4 Jeden formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej NGL Advisory dotyczy jednego Szkolenia. Nie można dokonać zgłoszenia poprzez jeden formularz na więcej niż jedno Szkolenie.
2.5. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu jest:
a) zgłoszenie w terminie określonym na Stronie Internetowej NGL Advisory poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika oraz danymi, na które ma zostać wystawiona faktura;
b) zaakceptowanie podczas procesu rejestracji niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w §8 Regulaminu,
d) uiszczenie opłaty za udział Uczestnika w Szkoleniu w trybie opisanym w §3.6 Regulaminu (wyłącznie w przypadku szkoleń płatnych).
W wypadku szkoleń płatnych zgłoszenie na Szkolenie zostanie sfinalizowane dopiero w momencie wykonania i potwierdzenia dokonania opłaty za udział Uczestnika lub – w wypadku zgłoszeń grupowych – Uczestników w wybranym Szkoleniu.
2.6. W wypadku gdy rejestracji dokonuje Zgłaszający, musi on posiadać zgodę Uczestnika na udział w Szkoleniu oraz zgodę na przekazanie NGL Advisory danych osobowych Uczestnika na potrzeby dokonania procesu rejestracji uczestnictwa w Szkoleniu. Rejestracja kilku Uczestników przez jednego zgłaszającego jest równoznaczna z oświadczeniem przez tego Zgłaszającego, że wszyscy Uczestnicy zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia.
2.7. Liczba miejsc dla Uczestników w danym Szkoleniu jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc na danym Szkoleniu Organizator może odmówić rejestracji uczestnictwa nowym zgłaszającym. W przypadku gdy mimo to opłata za szkolenie zostanie uiszczona przez Uczestnika lub Zgłaszającego – zostanie ona zwrócona na rachunek, z którego została dokonana w terminie 7 dni od daty jej wpływu. O uczestnictwie w Szkoleniu decyduje kolejność zapisów.
2.8. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, przy czym akceptacja ta zostaje dokonana poprzez zaznaczenie zgody w trakcie dokonywania zgłoszenia poprzez zaznaczenie pola “Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Szkoleń organizowanych przez NGL Advisory, a co za tym idzie, akceptuję jego postanowienia oraz zostałem/łam poinformowany/ana o sposobie przetwarzania danych osobowych”.
2.9. Zgłaszający zapewnia, że Uczestnik, którego zarejestrował do udziału w Szkoleniu będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu.
2.10. W wypadku skutecznego dokonania rejestracji na Szkolenie, Organizator wyśle Uczestnikowi lub Zgłaszającemu potwierdzenie możliwości uczestnictwa w Szkoleniu z potwierdzeniem istotnych warunków tego uczestnictwa.

§ 3. Rodzaje szkoleń. Opłaty.
3.1. Szkolenia mogą być odpłatne lub nieodpłatne. Szczegółowe informacje o odpłatności lub nieodpłatności Szkoleń, o wysokości opłat, kosztach i poszczególnych terminach Szkoleń dostępne są na Stronie Internetowej NGL Advisory. Opłaty za Szkolenia podane są w złotych polskich (PLN).
3.2. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu obejmuje: udział w Szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, napoje podczas przerw w Szkoleniu (obejmujące co najmniej: kawę, herbatę, wodę) oraz certyfikat. W indywidualnych przypadkach opłata za Szkolenia może zawierać dodatkowe korzyści (np. pełne wyżywienie), szczegółowo wskazane w informacji o Szkoleniu na Stronie Internetowej NGL Advisory.
3.3. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca Szkolenia oraz zakwaterowania.
3.6. Sposób uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu jest podany na Stronie Internetowej NGL Advisory. Dokonanie opłaty możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość świadczonych usług bankowych.
3.7. Organizator wystawi każdemu z Uczestników lub Zgłaszających fakturę VAT z tytułu poniesionej opłaty.

§ 4. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu. Zmiana danych Uczestnika. Prawo odstąpienia konsumentów od umowy o udział w Szkoleniu.
4.1. Z zastrzeżeniem § 4.3 oraz § 4.4 Regulaminu, w przypadku rezygnacji Uczestnika lub zgłaszającego z udziału w Szkoleniu lub braku udziału Uczestnika w Szkoleniu, Organizator zatrzyma całą opłatę za uczestnictwo w Szkoleniu. Ewentualny zwrot opłaty w części lub całości zależy od decyzji Organizatora.
4.2. Uczestnik lub Zgłaszający ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż pierwotnie zgłoszona, przy czym zmiany danych Uczestnika można dokonać jednokrotnie najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem Szkolenia poprzez podanie Organizatorowi danych nowego Uczestnika drogą poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany w § 1.7 Regulaminu. Zmiana Uczestnika następuje z chwilą przesłania przez Organizatora potwierdzenia zmiany danych Uczestnika.
4.3. Uczestnik lub Zgłaszający, który zawiera umowę z Organizatorem o uczestnictwie w Szkoleniu jako konsument, tj. osoba fizyczna zamawiająca uczestnictwo w Szkoleniu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od umowy o udział w Szkoleniu w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy, nie później jednak niż jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem Szkolenia.
4.4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 4.3 Regulaminu, następuje w formie pisemnej poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Organizatora podany w §1.7 Regulaminu lub dokumentowej w postaci przesłania skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Organizatora podany w §1.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Nr 827 z późn. zm.), jak również załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.5. Z zastrzeżeniem § 4.1 Regulaminu Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Uczestnikowi lub Zgłaszającemu dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Uczestnik lub Zgłaszający, chyba że Uczestnik lub Zgłaszający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
4.6. Jeżeli Uczestnik weźmie udział w Szkoleniu Uczestnik lub Zgłaszający, który pokrywał koszty uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu nie ma prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu pomimo złożenia odstąpienia od umowy o udział w Szkoleniu.
4.7. W wypadku gdy Organizator zmieni termin Szkolenia lub czas trwania Szkolenia lub dokona istotnej zmiany przedmiotu Szkolenia przez którą rozumie się zmianę tematyki Szkolenia, Uczestnik oraz Zgłaszający, którzy zawarli umowę o uczestnictwo w Szkoleniu (dokonując pełnej rejestracji) mają prawo odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Szkoleniu w terminie 7 dni od daty otrzymania od Organizatora wiadomości o dokonanej zmianie dotyczącej Szkolenia. Odstąpienie od umowy w tym trybie następuje w formie pisemnej poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Organizatora podany w §1.7 Regulaminu lub dokumentowej w postaci przesłania skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Organizatora podany w §1.7 Regulaminu.

§ 5. Odpowiedzialność i prawa Organizatora
5.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Szkolenia zgodne z opisem na Stronie Internetowej NGL Advisory.
5.2. Organizator ustala plan Szkolenia oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Szkolenie, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
5.3. Zmiany w programie Szkolenia nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora, chyba że – w wypadku Szkoleń odpłatnych – będą sprzeczne z §5.1 Regulaminu.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora, a także braku rejestracji w Szkoleniu minimalnej liczby Uczestników, która podana jest przy informacji o Szkoleniu podanej na Stronie Internetowej Szkolenia. W takim przypadku Organizator powiadomi o tym Uczestnika i Zgłaszającego na podany w czasie rejestracji adres e-mail, a także zwróci w terminie 7 dni od odwołania Szkolenia wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto do jej wykonania, lub na rachunek podany Organizatorowi przez uprawnionego do zwrotu po otrzymaniu informacji o odwołaniu Szkolenia a przed dokonaniem zwrotu.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika lub Zgłaszającego podczas rejestracji uczestnictwa w Szkoleniu.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika ze Szkolenia, jeżeli uporczywie zakłóca on prawidłowy przebieg Szkolenia, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Organizator nie zwraca opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.
5.8. Organizator oświadcza, że treści przekazane w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie mogą być uznane za doradztwo prawne lub biznesowe. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Szkolenia.
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości lub omyłki w dostarczonych materiałach szkoleniowych.

§ 6. Odpowiedzialność i prawa Uczestnika.
6.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas szkolenia do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń przedstawicieli Organizatora.
6.2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Szkolenie.
6.3. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu Szkolenia przez jego Uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora oraz prowadzącego Szkolenie.
6.4. Wszystkie Szkolenia i materiały ze Szkoleń są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń bez zgody o której mowa w §6.3. Regulaminu, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest bezprawne (stanowi
naruszenie praw autorskich).

§7. Reklamacje
7.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Szkolenia lub Zgłaszających wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail Organizatora wskazany w § 1.7 Regulaminu.
7.2. Reklamacje Uczestników Szkolenia lub Zgłaszających mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
7.3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.

§ 8. Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
8.1. Administratorem danych osobowych jest NGL Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743363, REGON: 380926088, NIP: 7010837186. Oznacza to, że NGL Advisory sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie, aby dane osobowe były przetwarzane w prawidłowy sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: GDPR@nglservices.pl.
8.3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez NGL:
a. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia lubi załatwienia reklamacji;
b. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązany jest NGL, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywaniu dalszego kontaktu;
c. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;
d. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
8.4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także spółkom z grupy kapitałowej NGL.
8.5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.
8.6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy i przeprowadzenia szkolenia, a także w celu przesłania korespondencji związanej ze szkoleniem.
8.8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności NGL Advisory, z którą można się zapoznać pod poniższym adresem: https://www.ngladvisory.com/polityka-prywatnosci/.

§ 9. Postanowienia końcowe
9.1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wprowadza się poprzez zamieszczenie nowego brzmienia Regulaminu na Stronie Internetowej NGL Advisory. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do umów o udział w Szkoleniu zawartych po dacie jego zmiany.
9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2021 r.

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość